O Nas

Kim jesteśmy i dlaczego działamy

Jesteśmy mieszkańcami Torunia i okolic. Pracujemy w różnych zawodach: są wśród nas przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów, nauczyciele, pracownicy naukowi, kierownicy firm. Większość z nas, ale nie wszyscy, wywodzi się z ruchu solidarnościowego. Doceniamy pozytywne zmiany, które zaszły w Polsce w ciągu kilkunastu ostatnich lat… Uważamy jednocześnie, że Polska nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości rozwojowych, czego przyczyną jest między innymi nasza słabość jako społeczeństwa obywatelskiego. Na pojawiające się wyzwania reagujemy często zniechęceniem do angażowania się w sprawy publiczne, narzekaniem na władzę, oczekiwaniem, by „oni” rozwiązali wszelkie nasze problemy.

Demokracja wymaga udziału społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów lokalnych, dotyczących nas bezpośrednio, jak i spraw państwowych, które są w istotny sposób powiązane z problematyką lokalną. Kraje, które budowały systemy demokratyczne od wielu pokoleń, zaczynały od organizowania aktywności społeczności lokalnych. W Polsce, ze względów historycznych, proces formowania się postaw i instytucji obywatelskich dopiero się rozpoczyna. Ponieważ sami jesteśmy obywatelami, przekonani jesteśmy, że należy go aktywnie wspierać.

Dobrą i ważną szkołą dla myślenia i działania obywatelskiego jest zaangażowanie w sprawy najbliższe. Dlatego chcemy prowadzić refleksję i namysł przede wszystkim nad tym, w jaki sposób kreować, rozwijać i wykorzystywać zaangażowanie obywatelskie do rozwiązywania problemów ważnych dla społeczności lokalnych, do których należymy. Jako obywatele nie chcemy być obojętni: chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w naszym bliższym i dalszym otoczeniu.

Jak chcemy działać

Naszym głównym celem jest wzmacnianie społeczności lokalnej oraz zwiększanie jej wpływu na sprawy regionu i decyzje władz lokalnych. W szczególności, chcemy:

 • pobudzać i wspierać aktywność obywateli, promować postawy obywatelskie i działania na rzecz dobra wspólnego,
 • wpływać na problematykę i ton debat publicznych dotyczących miasta i regionu,
 • formułować oceny i postulaty dotyczące wybranych zagadnień publicznych,
 • wspierać słuszne działania, ale też oceniać działania radnych i posłów oraz władz miejskich i regionalnych,
 • wskazywać błędne, nieefektywne lub pozorne działania, szkodliwe zarządzenia, itp.

Cele te chcemy realizować między innymi poprzez:

publikowanie rezultatów naszej pracy na własnej stronie internetowej, zainteresowanie nimi lokalnej prasy i rozgłośni radiowych (listy do redakcji, artykuły prasowe, oświadczenia, wywiady itp.)
bezpośrednie rozmowy z radnymi, posłami, osobami odpowiedzialnymi w rozmaitych urzędach za interesujące nas problemy, pisma do wymienionych osób,
aktywny udział w spotkaniach przedwyborczych,
podejmowanie interwencji w konkretnych sprawach.

Zasady działania

Nasze przyszłe działania są sprawą otwartą – zależą od tego co wymyślimy i jakie będziemy mieli możliwości realizacji naszych planów. Zawsze jednak będziemy starali się przestrzegać kilku poniższych zasad.

 • Jawność, przejrzystość i rzetelność. Będziemy informować o naszych działaniach, nasze akcje, oceny i opinie będą firmowały konkretne osoby. Nie mamy chęci ani możliwości tworzenia zaplecza eksperckiego. Będziemy jednak starać się pozyskać do współpracy przedstawicieli różnych zawodów znających się na konkretnych zagadnieniach i opierać naszą działalność na ich wiedzy i doświadczeniu.
 • Otwartość na pomysły i nowych ludzi. Chcemy poszerzać krąg osób współpracujących i sympatyzujących z nami. Jedynym kryterium uczestnictwa w naszym przedsięwzięciu będzie osobista przyzwoitość, kreatywność i zdolność do zaangażowania się we wspólne działania. Dlatego będziemy kładli nacisk na szukanie sprzymierzeńców, będziemy starać się nie myśleć w kategoriach „my” i „oni”. Oczekiwać będziemy też wskazówek, sugestii, ciekawych pomysłów oraz krytycznej oceny naszego działania.
 • Pozytywne myślenie i optymizm. Wierzymy, że polskie życie publiczne może być lepsze. Chcemy uczestniczyć w procesie jego naprawy przede wszystkim poprzez konstruktywne działanie, krytykę, ale też wskazywanie rozwiązań.
 • Pragmatyzm. Chcemy proponować działania, które są możliwe do zrealizowania i mogą przynieść wymierne skutki. Dlatego w danym momencie chcemy skupiać swoją uwagę na niewielkiej liczbie starannie wybranych spraw lokalnych i regionalnych, nie tracąc jednak z pola widzenia istotnych, ogólnych problemów regionu i kraju.</font></h5>
 • Niezależność od polityki. Mimo, że sprawy, którymi chcemy się zajmować, ze swej istoty łączą się z polityką, chcemy ustrzec się przed polityzacją naszego przedsięwzięcia. Udział w nim osób aktywnych politycznie lub zajmujących wysokie funkcje w administracji rządowej lub samorządowej możliwy będzie tylko w formie „spotkań z …”
 • Społecznikostwo. Będziemy pracować społecznie wkładając w nasze przedsięwzięcie <strong> </strong>nasz czas, naszą troskę i nasze zaangażowanie.

Formy aktywności

Nasze przedsięwzięcie ma charakter klubu obywatelskiego. Pomysłodawcą klubu i głównym koordynatorem jego działalności jest Ryszard Musielak. Podstawowymi formami działania są spotkania obywatelskie i zespoły problemowe.

 • Spotkania obywatelskie. Spotkania odbywają się w niestałych, kilkuosobowych grupach. Głównym celem spotkań jest dyskusja, wymiana doświadczeń i pomysłów oraz poszerzanie kręgu osób działających w ramach klubu.
 • Zespoły problemowe. Zespoły pracują w kilkuosobowych stałych grupach. Pracą zespołu kieruje jego koordynator. Zadaniem zespołów jest zbadanie wybranego zagadnienia, przedstawienie swoich opinii i wniosków, sformułowanie celów, które chcielibyśmy osiągnąć oraz wskazanie metod ich realizacji.
 • Spotkania klubowe. Rezultaty prac zespołów programowych prezentowane będą na szerszych spotkaniach klubowych. Przewiduje się również spotkania poświęcone wybranej problematyce z osobami niebędącymi członkami klubu.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.